Minionsinu - Sing To Earn

MINIONSINU là một ứng dụng phong cách sống trên Web3 để ca hát và kiếm tiền bằng các yếu tố xã hội và tài chính.
MINIONSINU được xây dựng dựa trên hoạt động giải trí hàng ngày của hầu hết mọi người. Đây là dự án đầu tiên mang lại hiệu quả cho khái niệm ca hát & kiếm tiền.
Với xu hướng “Hát để kiếm tiền”, MINIONSINU hướng tới mục tiêu thúc đẩy hàng triệu người hướng tới một lối sống lành mạnh hơn, chống lại tệ nạn xã hội và kết nối công chúng với Web 3.0, đồng thời giải quyết khía cạnh Social-Fi để xây dựng một nền tảng lâu dài thúc đẩy nội dung Web 3.0 do người dùng tạo.
Đội ngũ Minionsinu